Desserts - Restaurant Menu
Santa Fe Springs

Fudge Sundae

$6.95